Terénní pečovatelské služby

Posláním terénní pečovatelské služby je poskytování takové individuální podpory, která by umožnila s přiměřenou pomocí pracovníků v sociálních službách a rodiny žít uživatelům ve své domácnosti podle svých zvyklostí. Pečovatelskou službu poskytujeme na území Města Pardubice v domácnostech uživatelů. Míra pomoci je pouze v takovém rozsahu, abychom podporovali jejich samostatnost a soběstačnost při každodenním zvládání péče o vlastní osobu, zajišťování chodu domácnosti a její údržby. Zároveň podporujeme uživatele v udržení sociálních vztahů s rodinou, vrstevníky a okolím.

Komu je služba určena
 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či chronického onemocnění

 • dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo pobírají invalidní důchod

 • potřebují sociální služby

 • žijí v nepříznivé sociální situaci

Komu není služba určena
Důvody pro které lze poskytnutí služby odmítnout:
 • z důvodu naplnění kapacity

 • pokud žádá službu, kterou nemáme v nabídce pečovatelské služby

 • osobám, které vyžadují 24 hodinovou péči nebo dohled

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

 • osobám s akutní infekční nemocí

 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Pečovatelská služba zajišťuje
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • dovoz léků

Pečovatelská služba je poskytována
 • na základě žádosti v rozsahu odpovídajícím sociálním potřebám klienta

 • s respektem ke zdravotnímu postižení klienta

 • s respektem k sexuální orientaci klienta

 • bez ohledu na barvu pleti, politickou příslušnost, náboženské vyznání klienta

 • s respektem ke klientovým nárokům a přáním, týkající se vlastního sociálního prostředí

 • společnými silami nastavíme individuální službu dle Vašich potřeb